4/F Main Library

Archive for March 15th, 2014

Mar 15 2014

牙科新聞

Published by under Dentistry
Tags:

1 – 15 March 2014

香港

 

1.  保持口腔健康 有助預防類風濕  [都市日報] 2014-03-12 P21 健康 病因

2.  治牙周病由基本做起  [信報財經新聞] 2014-03-06 C02 健康生活 有齒人生 邵致勉牙科醫生

3.  口腔清潔 可預防類風濕關節炎  [東方日報] 2014-03-05 A09 港聞 醫健

 

[Source: Wisenews]

dot

No responses yet| 245 views