4/F Main Library

Archive for November 15th, 2012

Nov 15 2012

牙科新聞

Published by under Dentistry
Tags:

1 – 15 November 2012

香港

 

1. 補牙物料知多少  [信報財經新聞] 2012-11-09 C02 健康生活 牙科 梁世民醫生

2. 真假倒及牙  [香港經濟日報] 2012-11-08 C08 醫健營 醫健營 葉寶

3. 矯齒新趨勢 隱形箍牙  [香港經濟日報] 2012-11-08 C08 醫健營 醫健營 葉寶英

4. 港大成立小組調查 診牙器未消毒 254人須驗血  [新報] 2012-11-06 A05

5. 港大牙科診所器具未消毒250人中招  [明報] 2012-11-04 A04 港聞

6. 鑲牙是否必須?  [信報財經新聞] 2012-11-02 C10 健康生活 牙科 梁世民醫生

 

 [Source: Wisenews]

 

dot

No responses yet| 642 views